Het Gasthuis zorgt voor kwaliteit en tevredenheid,
maar ook voor uw privacy.

Privacy
Uw privacy is voor het Gasthuis van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Gasthuis St. Jan de Deo en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

ANBI-status
Het Gasthuis heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat het Gasthuis zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en moet zich hiervoor aan een aantal plichten houden. Deze zijn terug te lezen in het document Publicatieplicht ANBI

Kwaliteit
Sinds 1 januari 2018 beschikken alle verpleeghuiszorgorganisaties over een kwaliteitsplan, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor elke cliënt. Het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg

• Voor (toekomstige) bewoners en hun naasten geeft het aan wat zij mogen verwachten van de zorg.
• Voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners is het een stimulans om de zorg voor ouderen blijvend te verbeteren.
• Voor zorgaanbieders geeft het aan wat zij moeten regelen en organiseren om leren en verbeteren mogelijk te maken en goede zorg te kunnen verlenen.
• Voor zorgkantoren helpt het eisen te stellen aan de zorg die zij inkopen.
• Voor de inspectie geeft het aan waar zij zich bij het toetsen van kwaliteit en veiligheid op moeten richten.

In het nieuwe Kwaliteitskader staan leren en verbeteren centraal. Hoe laat je als organisatie aan anderen zien dat je lerend bezig bent? Daarvoor geeft het Kwaliteitskader deze aanwijzingen:

• Verpleeghuizen maken jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag.
• In het kwaliteitsverslag vertellen organisaties hoe het kwaliteitsplan is uitgevoerd en welke resultaten behaald zijn.
• Verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners zijn nauw betrokken bij het plan en het verslag: het gaat over hun werk. De ervaringen in het dagelijks werk vormen de basis van het plan en het verslag.
• Verpleeghuizen vormen met twee andere zorgorganisaties een lerend netwerk. Onderling vinden werkbezoeken en intervisies plaats.

Het kwaliteitsplan van Het Gasthuis kan hier worden gedownload.

Medewerkerstevredenheid
Onlangs heeft het Gasthuis weer onderzocht hoe tevreden de collega’s zijn. Dat doen we iedere 2 jaar. De resultaten worden vergeleken met landelijke cijfers. Zo weten we of we op de goede weg zitten, of juist niet. De resultaten zijn op alle 4 de thema’s beter dan landelijk.

2019 Landelijk Gasthuis Millingen
Werkbeleving 7.5 7.9
Mogelijkheid tot veranderen 6.1 7.0
Bevlogenheid 8.3 8.5
% collega’s die een 8 of hoger geven 3,8 19,7

Cliënttevredenheid
Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze bewoners om de ervaringen van het wonen en de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. We vinden het belangrijk om te weten wat er goed gaat, maar zeker ook welke punten nog aandacht verdienen.
In november 2020 is het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) gehouden onder de bewoners van Klein Millingen, Het Zeeland en Klein Amerika, en de aanleunwoningen waar het Gasthuis VPT levert.

Gemiddeld krijgt het Gasthuis een 8.0 als algemeen cijfer, ondanks dat 2020 een erg moeilijk jaar was voor onze bewoners door alle maatregelen en beperkingen, opgelegd door Corona.

Bewoners zijn over het algemeen tevreden over het wonen, welzijn en de zorg in het Gasthuis. De resultaten van het CTO laten zien dat het Gasthuis de afgelopen twee jaar haar dienstverlening heeft verbeterd. Uiteraard blijven er aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden. Daarbij is er extra aandacht voor de thema’s: maaltijden, participatie, levenseinde, cliëntveiligheid en deskundigheid medewerkers.

In deze infographic leest u een samenvatting van de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.

Wet zorg en dwang (Wzd)
De Wet zorg en dwang regelt sinds 1 januari 2020 de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Om onvrijwillige zorg te mogen verlenen is het Gasthuis in het locatieregister voor zorgaanbieders opgenomen. Ieder halfjaar moet het Gasthuis verantwoording afleggen over de onvrijwillige zorg die er geleverd is. In het eerste halfjaar van 2020 is er geen onvrijwillige zorg verleend in het Gasthuis. Na ieder halfjaar zal er opnieuw gekeken worden hoeveel onvrijwillige zorg er geleverd is en indien dit het geval is wordt er een analyse gemaakt.

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang dan kunt u informatie vinden op de website en bij onze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang.

Print Friendly, PDF & Email