Het Gasthuis zorgt voor kwaliteit en tevredenheid,
maar ook voor uw privacy.

Privacy
Uw privacy is voor het Gasthuis van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Gasthuis St. Jan de Deo en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.

Kwaliteit
Sinds 1 januari 2018 beschikken alle verpleeghuiszorgorganisaties over een kwaliteitsplan, volgens het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor elke cliënt. Het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg

• Voor (toekomstige) bewoners en hun naasten geeft het aan wat zij mogen verwachten van de zorg.
• Voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners is het een stimulans om de zorg voor ouderen blijvend te verbeteren.
• Voor zorgaanbieders geeft het aan wat zij moeten regelen en organiseren om leren en verbeteren mogelijk te maken en goede zorg te kunnen verlenen.
• Voor zorgkantoren helpt het eisen te stellen aan de zorg die zij inkopen.
• Voor de inspectie geeft het aan waar zij zich bij het toetsen van kwaliteit en veiligheid op moeten richten.

In het nieuwe Kwaliteitskader staan leren en verbeteren centraal. Hoe laat je als organisatie aan anderen zien dat je lerend bezig bent? Daarvoor geeft het Kwaliteitskader deze aanwijzingen:

• Verpleeghuizen maken jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag.
• In het kwaliteitsverslag vertellen organisaties hoe het kwaliteitsplan is uitgevoerd en welke resultaten behaald zijn.
• Verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners zijn nauw betrokken bij het plan en het verslag: het gaat over hun werk. De ervaringen in het dagelijks werk vormen de basis van het plan en het verslag.
• Verpleeghuizen vormen met twee andere zorgorganisaties een lerend netwerk. Onderling vinden werkbezoeken en intervisies plaats.

Het kwaliteitsplan van Het Gasthuis kan hier worden gedownload.

Medewerkerstevredenheid
Onlangs heeft het Gasthuis weer onderzocht hoe tevreden de collega’s zijn. Dat doen we iedere 2 jaar. De resultaten worden vergeleken met landelijke cijfers. Zo weten we of we op de goede weg zitten, of juist niet. De resultaten zijn op alle 4 de thema’s beter dan landelijk.

2019 Landelijk Gasthuis Millingen
Werkbeleving 7.5 7.9
Mogelijkheid tot veranderen 6.1 7.0
Bevlogenheid 8.3 8.5
% collega’s die een 8 of hoger geven 3,8 19,7

Cliënttevredenheid
Elke twee jaar laten we door een onafhankelijk extern bureau de tevredenheid van onze cliënten meten volgens een door het Gasthuis opgestelde variant op de Prezo-vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. We vinden het belangrijk om te weten wat er goed gaat, maar zeker ook welke punten nog aandacht verdienen.

Met de gemiddelde rapportcijfers zijn wij tevreden maar dit betekent uiteraard niet dat we nu achteroverleunen. Integendeel, de zorg voor onze bewoners blijft een constant aandachtspunt waarop we door middel van interne en externe audits de vinger aan de pols houden.

Dit tevredenheidsonderzoek is afgenomen voor de renovatie van het Gasthuis; wij hopen bij een volgend onderzoek in 2019/2020 dit terug te zien in nóg hogere beoordelingen.

Gasthuis onderzoek

Print Friendly, PDF & Email