Zorg binnen Het Gasthuis

Persoonlijke Zorg
U wilt zelf de regie houden over uw leven, ook wanneer u ouder wordt. Binnen het Gasthuis doen we er alles aan om te ontdekken waar u zich prettig bij voelt en stemmen onze hulp daarop af. In het Gasthuis kijken we op de eerste plaats naar de mens en niet naar het ziektebeeld en gaan we uit van uw mogelijkheden, wat u graag doet en hoe u graag uw dag ingevuld wilt zien. Dit doen we uiteraard in nauw overleg met uw familie of contactpersonen: zij kennen u tenslotte het best en samen zoeken wij naar de best passende zorgvorm voor u.

In uw dagelijkse zorg wordt u ondersteund door een volledig team van geschoold personeel, specialisten en vrijwilligers. Iedere bewoner krijgt een EVV-er (eerst verantwoordelijk verzorgende) toegewezen: de EVV-er is voor u en uw contactpersonen het eerste aanspreekpunt, regelt uw zorg en neemt, indien nodig, contact op met huisarts of specialist. Afspraken die met u zijn gemaakt worden vastgelegd in een elektronisch zorgdossier en zijn altijd in te zien door uw 1e contactpersoon. Hierin staan ook rapportages en uw zorgplan. Het zorgplan wordt minstens 2 x per jaar besproken in het MDO (MultiDisciplinairOverleg). Bij dit overleg zijn behalve u en uw 1e contactpersoon ook de specialist ouderengeneeskunde, de EVV-er en een verpleegkundige aanwezig waarbij niet alleen wordt gekeken naar de zorg die u krijgt maar ook naar de welzijnskant.

Iedere afdeling heeft een vast team van verzorgenden, helpenden en verpleegkundigen die u helpen bij uw medicatie en uw verzorging maar ook voor u klaarstaan als u vragen heeft of als u naar het restaurant of een activiteit gebracht wilt worden. Assistentes Welzijn en Zorg zijn er voor de extra momenten: zij begeleiden bewoners in de gezamenlijke huiskamer waar de koffie altijd klaar staat en waar tijd is om gezamenlijk iets te ondernemen, zoals het voorlezen van de krant, een spelletje of samen met u de maaltijd bereiden.

In de Gasterij, de ontmoetingsruimte binnen het Gasthuis, worden dagelijks activiteiten gepland door onze activiteitenbegeleiders met ondersteuning van onze vrijwilligers. Activiteiten die variëren van sjoelen tot kaarten, van knutselen tot zingen, van wandelen tot bingo spelen. Er zijn dans- en muziek-avonden, op zondagmiddag kunnen frietjes gegeten worden met de kleinkinderen en als het vriest brengen onze medewerkers en vrijwilligers u, lekker warm ingepakt, naar het plein, waar schaatsende kinderen hun rondjes draaien op de ijsbaan. Deze activiteiten zijn niet alleen voor onze bewoners, maar ook voor inwoners uit Millingen aan de Rijn en omgeving die dagopvang of dagbesteding krijgen in het Gasthuis. Een vakkundig team van huishoudelijk medewerksters dragen zorg voor een schone, veilige en gezellige leefomgeving. Zij assisteren ook bij de warme maaltijd in de Gasterij.

De zorg voor u is pas compleet met gezonde en verse maaltijden die in de keuken van het Gasthuis worden bereid. Deze maaltijden worden geserveerd in de Gasterij: niet alleen voor de bewoners van het Gasthuis maar ook voor ouderen uit Millingen aan de Rijn die gebruik willen maken van onze maaltijdvoorziening en kosteloos gebruik kunnen maken van vervoer door de SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Millingen). In de woonvorm kleinschalig wonen worden de maaltijden in de gezamenlijke huiskamer bereid.

Waar nodig worden specialisten ingezet, zoals een ergotherapeut, een fysiotherapeut of uw huisarts. Een specialist ouderengeneeskunde is wekelijks in het Gasthuis aanwezig.

Het Gasthuis biedt verschillende vormen van zorg.
Het Gasthuis biedt thuiszorg, kortdurend verblijf, VPT en zorg met verblijf.

Algemene Zorg
Landelijk hanteren alle verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties dezelfde algemene voorwaarden voor hun zorg- en dienstverlening. Met deze voorwaarden regelen we uw rechten en plichten als client als u zorg ontvangt in een verpleeg-, verzorgingshuis of thuiszorg.

Aanvullende modules:
Bijzondere module ELV (Eerste Lijns Verblijf)
Bijzondere module VPT en MPT (Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis)
Bijzondere module Wijkverpleging
Bijzondere module Zorg met verblijf
Bijzondere module Wzd

Het Gasthuis biedt aan cliënten diverse mogelijkheden om gebruik te maken van zorg, huren met zorg (ZvW en VPT) en wonen met zorg (WLZ). Naast de mogelijkheden om in het Gasthuis te wonen kunt u ook gebruik maken van onze diensten; deze diensten worden ook geleverd in de aanleunwoningen van WaardWonen of de huurappartementen van Estea. U bent altijd van harte welkom om op de koffie te komen en een gesprek aan te knopen. Wij worden graag door u geïnspireerd.

Wat houdt WLZ zorg in:
Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. (www.ciz.nl)

Eigen bijdrage:
Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 - 0087.

Andere zorgwetten:
Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg. Het Gasthuis kan u hierbij adviseren. Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:
• Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
• Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
• Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
• Hulp bij opvoeding.
• Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Wat houdt een VPT in:
Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een 'pakket zorg' voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het VPT is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij een VPT blijft u thuis wonen en levert een zorginstelling het volledige pakket zorg. Het Gasthuis levert alleen een VPT in de huurappartementen van Estea en de aanleunwoningen van Waard Wonen.

Hoe werkt het?
1. U heeft een indicatie nodig voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
2. Bij uw indicatie krijgt u een zorgprofiel. Daarin staat welke zorg u kunt ontvangen. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging en/of dagbesteding.
3. U wilt thuis blijven wonen.
4. U kiest voor de leveringsvorm volledig pakket thuis.
5. U bespreekt met uw zorgkantoor of zorgaanbieder hoe dit precies ingevuld wordt. De zorgaanbieder levert de zorg bij u thuis in de aanleunwoningen.
6. Het Gasthuis kan u hierbij ook vrijblijvend adviseren.

Wat houdt Zvw (zorgverzekeringswet) in:
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit. Als u zorg nodig heeft in de vorm van persoonlijke verzorging of verpleging, kan het Gasthuis de indicatie voor u regelen. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/zorgverzekeringsstelsel-in-nederland. Naast bovenstaande stelt het Gasthuis ook twee plekken voor eerstelijnsverblijf beschikbaar. Het doel van de ELV is: tijdelijk / kortdurend verblijf.

Kortdurend verblijf
Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld nadat u in het ziekenhuis lag. Uw huisarts of behandelend arts schat in dat u op korte termijn zult herstellen. U krijgt dan een medische indicatie van uw huisarts. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Soorten zorg
Tijdens ELV kunt u verschillende soorten zorg krijgen: verpleging, verzorging, geneeskundige- of paramedische zorg. Denk bij paramedische zorg aan bijvoorbeeld fysiotherapie.

Receptie
Wij realiseren ons dat de informatie die u leest vragen blijft oproepen. Het Gasthuis heeft een servicepunt waar u met uw vragen altijd terecht kunt. De receptie zal u in verbinding brengen met de juiste persoon.

Print Friendly, PDF & Email