De statuten en de reglementen
van Het Gasthuis.

Het Gasthuis hanteert de meest recente Zorgbrede Governancecode 2017 (ZGC) voor de invulling van de maatschappelijke verantwoording en het samenspel van bestuur en toezicht.

In de Jaardocumenten Zorg kan iedereen nagaan hoe zorgorganisaties invulling geven aan de regels.

De kern van de Zorgbrede Governancecode (ZGC):

● De code benadrukt de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgondernemingen, onder meer voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg.

● De code doet een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte zorg en voor de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

● De code bevat normen voor de taak en werkwijze van de raad van toezicht: benoeming, ontslag, deskundigheid en samenstelling, bezoldiging, onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.

Daarnaast zijn het Reglement van de Raad van Toezicht en het Reglement van de Raad van Bestuur van belang en beide zijn gebaseerd op de Governancecode en de statuten van het Gasthuis.

Klik hier voor het Reglement van de Raad van Toezicht en hier voor het Reglement van de Raad van Bestuur. Klik hier voor de statuten van Het Gasthuis. De Visie op Toezicht kunt u hier vinden.

Bewonersraad:
De bewonersraad behartigt binnen het Gasthuis de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie. Een bewonersraad kijkt vanuit het perspectief van de bewoner vanuit een collectief belang. Hoe een bewonersraad en een organisatie zich tot elkaar verhouden is vastgelegd in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) die in 2018 bekrachtigd is. Deze wet versterkt de stem en positie van de bewonersraad. Dit kunt u teruglezen in de medezeggenschapsregeling bewonersraad.

In het huishoudelijk reglement staat hoe de werkwijze van de bewonersraad eruit ziet en wie de bewonersraad binnen en buiten het Gasthuis vertegenwoordigt.

Print Friendly, PDF & Email