Het Gasthuis heeft een solide organisatiestructuur.

Een organisatie als Het Gasthuis moet over een solide en doordachte organisatie beschikken die zekerheid geeft aan de bewoners, de cliënten en de medewerkers. Daarom beschikt Het Gasthuis over een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en over een managementteam.

Verder beschikt Het Gasthuis ook over een eigen ondernemingsraad én een cliëntenraad. Wilt u weten hoe deze structuur er uitziet? Download dan deze PDF.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Gasthuis Sint Jan de Deo ziet erop toe dat de organisatie naar behoren functioneert en zo goed mogelijk inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. De Raad van Toezicht houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van de Raad van Bestuur en het Managementteam.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
• de heer Mark Hut (voorzitter)
• mevrouw Inge Vogels (vice-voorzitter)
• de heer Andreas Voss
• de heer Ton Kuipers
• mevrouw Elke Pastoors

Raad van Toezicht

Raad van Bestuur en Managementteam
De leiding van het Gasthuis is in handen van de Raad van Bestuur en het Managementteam. De leden van het Managementteam zijn:
• de heer Roel Jutten, directeur-bestuurder
• mevrouw Ester Eldering, HR-adviseur
• mevrouw Nienke Kosse, beleidsmedewerker kwaliteit
• mevrouw Sien Geurts, manager zorg
• de heer Leroy Megens, controller

Managementteam

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van het Gasthuis heeft de naam OREVA (Ondernemingsraad Eén voor Allen). De Ondernemingsraad is voor de belangenbehartiging van de medewerkers en wil bijdragen aan een goede organisatie die goed is voor haar medewerkers en cliënten. Onderdeel hiervan is het realiseren van een goede samenwerking met het management. De Ondernemingsraad bestaat uit de volgende personen:
• mevrouw Diny Blom-Evers, voorzitter

• mevrouw Lotte Hampsink, secretaris
• mevrouw Merthe Janssen, lid
• mevrouw Jessica Wattenberg, lid

De Ondernemingsraad is bereikbaar via het Gasthuis of per email: d.blom@gasthuismillingen.nl

Bewonersraad
Nieuwe leden voor de Bewonersraad worden benoemd door de Raad van Bestuur, op voordracht van de zittende Bewonersraad. Naast regulier overleg met de Raad van Bestuur wordt ook meerdere malen per jaar vergaderd met de Raad van Toezicht. De Bewonersraad brengt advies uit over en moet instemmen met bepaalde beleidszaken van het Gasthuis.

Ook mag de Bewonersraad advies uitbrengen bij het algemeen beleid, jaarrekening en begroting. Zo nodig worden – gevraagd of ongevraagd – voorstellen ter verbetering van de gang van zaken voorgelegd aan het bestuur van Gasthuis Millingen.

De Bewonersraad bestaat uit de volgende personen:
• de heer Arie Storm, voorzitter
• mevrouw Annelies van Megen, lid

• mevrouw Thea Looman, lid
• de heer Wieland, bewoner/lid
• de heer Sjak Siteur, financieel adviseur

Clientenraad

De Bewonersraad is te bereiken via de receptie van het Gasthuis (0481 431644) of per email: bewonersraad@gasthuismillingen.nl.
Vriendenstichting
Sinds 2005 bestaat de Stichting Vrienden van Gasthuis Sint Jan de Deo. Deze stichting staat los van het Gasthuis en heeft tot doel het bevorderen van welzijn van de bewoners. Voor activiteiten die de bewoners ten goede komen en niet uit het reguliere budget van het Gasthuis kunnen worden betaald, kan een beroep op de Vriendenstichting worden gedaan. Cliënten, familie, contactpersonen en bedrijven steunen als donateur de stichting en daarmee het Gasthuis.

De Vriendenstichting heeft in het verleden onder meer het volgende financieel ondersteund:
• Aanschaf van materialen t.b.v. activiteiten
• Financiering van een bustocht
• Aanschaf van een tweedehands piano
• Aanschaf van een beamer
• Jaarlijkse High-tea voor de bewoners
• Aanschaf van een muziekinstallatie
• Terrasmeubelen
• Aanleg tuin
• Sleutelhangers met nieuwe logo

Ieder die zich betrokken voelt bij Gasthuis Sint Jan de Deo kan donateur worden. Dit kan voor € 15 per jaar.

Stichting Vrienden van het Gasthuis is te bereiken op:
Sint Willibrordstraat 1
6566 DD Millingen aan de Rijn

T 0481-431644
E info@gasthuismillingen.nl

Bankrekeningnummer: NL 56 RABO 0112 8748 43

Print Friendly, PDF & Email